Administratiekantoor van der meeren

         

           

            Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016. Graag kopieën en GEEN originelen.

Algemeen

1.      Namen, adres, bsnr, geboortedatum van u en uw partner.

2.      Voorletters en geboortedatum en sofinummers van uw minderjarige kinderen.

3.      Uw telefoonnummer en eventueel e-mailadres (waar wij u kunnen bereiken).

4.      Bent u op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner (vanaf/tot welke datum in 2016, indien niet het hele jaar) en heeft u: of samen een huis of (samen) kinderen, of geregistreerd partnerschap of bent u elkaars pensioenpartner?

5.      Aanslagen over 2016.

Loon-uitkering-pensioen

6.      Jaaropgaven, loon, salaris, uitkeringen. Ook de afkoop kleine pensioen.

7.      Jaaropgaven lijfrente uitkeringen ontvangen in 2016 en ontvangen partneralimentatie (naam, adres, geboortedatum en bsnr van wie u deze ontvangt).

8.      Overzicht overige inkomsten ontvangen (en kosten gemaakt) in 2016 zoals freelance werk.

Premies voor toekomstig loon of uitkeringen

9.      Betaalde lijfrente in 2016. Geef ook de Factor A door (van 2015) die u van uw pensioenverzekeraar hebt ontvangen. (Dat is in de loop van 2016 ontvangen.) Ook naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer is nodig.

10.  Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering naam en polisnummer van deze verzekering.

Eigen Woning

11.  Opgave bank betaalde hypotheekrente en stand hypotheekschuld per 01-01 en 31-12-2016.

12.  Kopie WOZ beschikking of aanslag WOZ over belastingjaar 2016. (Ontvangen in 2016 van uw gemeente) Bij aankoop nieuw huis, van beide huizen. Ook WOZ nummer.

13.  Bij aankoop huis in 2016 afrekeningen ontvangen van de notaris voor de koop en eventuele verkoop.

14.  Bij oversluiten hypotheek, in 2016, alle kosten die daarmee verband houden en, in verband met de eventuele bijleenregeling, een specificatie waaraan dit is besteed.

15.  Bij verhuur in afwachting van verkoop Eigen Woning opgave verhuur periode.

Sparen-beleggen-schulden . Ook naam en rekeningnummers van de banken

16.  Saldi bank/giro per 1-1-2016 en 31-12-2016 van u EN uw minderjarige kinderen. (Denk ook aan internet sparen.)

17.  Waarde effecten per 1-1-2016 en 31-12-2016 met de uitbetaalde dividenden en ingehouden dividendbelasting, gespecificeerd per land waaruit ontvangen.

18.  Waarde lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen per 1-1-2016 en 31-12-2016. Bij kapitaalverzekeringen ook de datum van afsluiten.

19.  Gegevens 2e woning en ander onroerend goed, inclusief waarde zoals deze op de WOZ beschikking 2016 staat.

20.  Inkomsten onverdeelde boedel 2016. (S.v.p. opstelling inkomsten/uitgaven meesturen.)

21.  Gegevens schulden. (Niet hypotheek bedoeld onder punt 12.)


 

 

Ziektekosten

22.  Overzicht zelf betaalde en niet terug ontvangen ziektekosten. (Geen eigen risico en verplichte eigen bijdrage.)

Dit zijn onder andere:  

1.      genees- en heelkundige hulp, GEEN ooglaserbehandelingen.

2.      Vervoer, reiskosten huisarts en/of ziekenhuis. Aantal kilometers.

3.      Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts die u zelf moet betalen.

4.      Overige hulpmiddelen, GEEN visuele hulpmiddelen (bril, lenzen etc.) ter ondersteuning van het gezichtsvermogen. (wel o.a. blindenstok)

5.      Extra gezinshulp GEEN WMO huishoudelijke hulp.

6.      Dieetkosten voor zover opgenomen in dieetkostentabel (vermeld daarom welk dieet en waarvoor).

7.      Extra kleding en beddengoed.

8.      Reiskosten ziekenbezoek inwonende familielid enkel als de afstand meer als 10 kilometer is en langer dan 1 maand in verpleging is. Graag het aantal kilometers of de werkelijk gemaakte kosten.

 

Studiekosten

23.  Overzicht studiekosten gemaakt voor een opleiding voor een beroep of het verkrijgen van een beroep (van uzelf of uw partner) indien na eventuele vergoeding de kosten boven de € 250 zijn.

Giften

24.  Overzicht aftrekbare giften. Niet nodig bij een notariële akte.

 

Administratiekantoor van der Meeren

Postadres: Hoog Geldrop 71,

5663 BC  Geldrop

BEZOEKADRES: Spaarpot 1-B

5667 KV  Geldrop

 

Site: www.vdmeeren.nl

e-Mail: info@vdmeeren.nl

Telefoon: 040-3041753