Checklist aangifte inkomstenbelasting 2022

Vanaf 1 februari kunnen wij reeds uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen

U hoeft bij ons, in tegenstelling tot de informatie vanuit de belastingdienst, niet te wachten tot 1 maart, maar vanaf 1 februari zijn wij in staat uw aangifte te versturen naar de belastingdienst.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak, plan hier direct een afspraak in onze agenda in,  opsturen naar ons postadres of u kunt uw spullen afgeven tijdens onze openingstijden.

Download Hier de checklist in PDF formaat.

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

 Indien mogelijk alleen kopieën.

Tenzij anders aangegeven, moet u onderstaande overzichten van uzelf en uw eventuele partner doorgeven.

U bent fiscaal partner als u voldoet aan 1 van de eisen;
Getrouwd, een Geregistreerd Partnerschap heeft, elkaar heeft aangewezen als Pensioen Partner, samen een huis heeft gekocht, in uw huis een minderjarig kind woont welke van u en/of uw medebewoner is.

Algemeen

 1. Persoonsgegevens van u en eventuele partner**
 2. Gegevens van eventuele thuiswonende, minderjarige kinderen**
 3. Uw contactgegevens; Telefoonnummer en/of e-mail adres
 4. Indien u niet het volledige jaar met uw partner op hetzelfde adres bent ingeschreven; datum van in- of uitschrijving en datum daadwerkelijke verhuizing
 5. Aanslagen (betaald/ontvangen/verrekend/…) over het belastingjaar

 

Loon – Uitkeringen – Pensioen

 1. Jaaropgaven van alle inkomsten; Loon, (WW/Wajong/WIA/UWV/….) uitkeringen, Pensioenen (ook afkoop van pensioenen), Tozo, Transitievergoeding, lijfrentes, enz.
 2. Ontvangen PARTNER alimentatie**
 3. Alle overige inkomsten en kosten gemaakt voor overige werkzaamheden, zoals bijv. Freelance, bijverdienste, Meewerken in onderneming partner (MET vergoeding). Enz.

 

Betaalde premies

 1. Betaalde lijfrentepremies met naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer
 2. Factor A voorgaand jaar. Deze wordt door uw pensioenfonds aan u doorgegeven
 3. Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheid (AOV) met naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer

 

Eigen woning (uw gekochte hoofdverblijf)

 1. Opgave van hypotheekverstrekker*** (“de bank”) van de betaalde hypotheekrente en de stand van de hypotheekschuld op 1-1 en 31-12
 2. Opgave van overige lening(en) die specifiek voor onderhoud/verbetering/aanschaf van de eigen woning is aangegaan, met betaalde rente, lening nummer en maatschappij***
 3. Kopie WOZ-beschikking of -aanslag over het jaar. Deze heeft u ontvangen in het begin van het belastingjaar. Meestal ook op te zoeken via wozwaardeloket.nl
 4. Bij aan/verkoop van een (nieuwe) eigen woning en/of oversluiten van hypotheek behorende kosten;
  • De afrekening van de notaris, zowel aan- als verkoop notaris
  • kosten die te maken hebben met de aan/verkoop van de woning, maar niet bij de notaris zijn verrekend
  • Kosten die te maken hebben met de hypotheek, voor zover deze niet bij de notaris zijn verrekend
  • Specificatie waaraan de hypotheek wordt besteed (i.v.m. bijleenregeling en aftrek)
  • Bij verhuur in afwachting van de verkoop oude Eigen Woning; opgave van de verhuur-periode

 

Uitgaven voormalige partner

 1. Alle uitgaven die gedaan zijn aan uw voormalig partner**. Bijv. Alimentatie, afkoopsom pensioen

 

Zorgkosten

 1. Overzicht van alle zorgkosten die u zelf betaald heeft, en niet (deels) vallen onder de zorgverzekering. Dus geen eigen risico of verplichte bijdrage en premies. Denk aan:
 2. Genees- en heelkundige hulp (geen ooglaser behandeling of bril/lenzen)
 3. Vervoerskosten van/naar ziekenhuis en/of huisarts (aantal KM)
 4. Reiskosten (km en/of daadwerkelijke kosten) gemaakt voor een ziekenbezoek van een inwonend familielid mits; enkele reis 10+ km en 1+ maand in verpleging
 5. Medicijnen verstrekt op voorschrift van de arts, die u geheel zelf dient te betalen
 6. Kosten van een specifiek dieet door een dokter/diëtist voorgeschreven. Vermeld welk dieet het is, en waarvoor. (Incl. doktersverklaring)
 7. Extra (speciaal) beddengoed en kleding
 8. Overige medische hulpmiddelen (geen bril/contactlenzen of rollator)
 9. Uitgaven extra gezinshulp die niet onder WMO valt

 

Giften en uitgaven monumenten

 1. Een overzicht van alle (aftrekbare) giften aan goede doelen
 2. Overzicht van alle uitgaves aan uw (rijks)monumenten

 

Aandelen en beleggingen

 1. Aandelenkapitaal aanmerkelijk belang (meer dan 5%), incl. de inkomsten hier uit (Dividend)
 2. Aandelen/beleggingen,
  • Naam en land van de aandelen
  • waarde van de aandelen en groene beleggingen op 1-1 en 31-12
  • Uitbetaalde dividenden en Ingehouden dividendbelasting

 

Sparen – schulden

 1. Saldo 1-1 en 31-12 van alle bankrekeningen van u, uw partner en thuiswonende minderjarige kinderen
 2. Aantallen en koersen (31-12, 24.00u) van Crypto Currency (bijv. Bitcoins)
 3. (Uit-)geleend geld; aan wie**, hoe veel, en de ontvangen rente
 4. Gegevens 2e woning en ander onroerend goed (bijv. Grond). Inclusief WOZ-waarde over het jaar
  • Bij verhuur 2e woning; kale maandhuur van januari
 5. Waarde van lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen op 1-1 en 31-12, incl. datum van afsluiten
 6. Overzicht inkomsten en uitgaven van een onverdeelde boedel (erfenis)
 7. Gegevens van alle leningen en overige schulden (niet de hypotheek Eigen Woning, zie punt 13)

(*) Digitale stukken graag in PDF formaat aanleveren. Foto’s (JPG) zijn vrijwel niet leesbaar uit te printen
(**) naam, adres, BSN en geboortedatum
(***) Indien de verstrekker of ontvanger een persoon is; naam, adres, BSN en geboortedatum

Wij ontvangen de gegevens:

Bij voorkeur per e-mail: of op ons Postadres: Afgeven kan ook:
belasting@vdmeeren.nl Volderstraat 24 Spaarpot 1-b
  5667 RR Geldrop 5667 KV Geldrop

Voor vragen kunt u van maandag t/m donderdag tussen 09.00u en 17.30u bellen met: 040-304 17 53 of een e-mail sturen.