Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Administratiekantoor van der Meeren

versie 25 mei 2018

 
Deze verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Administratiekantoor van der Meeren en is van toepassing op de relatie tussen Administratiekantoor van der Meeren en de Klant (hierna te samen ook “partijen”) indien Administratiekantoor van der Meeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Klant
 

1. Definities

De volgende begrippen hebben de hieronder vermelde betekenis.
Verwerkersovereenkomst:   deze verwerkersovereenkomst
Persoonsgegevens:   de persoonsgegevens die Administratiekantoor van der Meeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt ten behoeve van de Klant
 

2. Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Partijen stellen vast dat Administratiekantoor van der Meeren als verwerker fungeert ten opzichte van Klant, die verantwoordelijk is voor de verwerkingen.
 2. Partijen zullen de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Zij zullen daarbij handelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Verwerkers­ overeenkomst en de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Administratiekantoor van der Meeren garandeert dat zij alle Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving heeft verkregen en verwerkt.
 3. Partijen zullen over en weer in redelijkheid doen wat bevorderlijk is voor het naleven van de in artikel 2.2 genoemde wet- en regelgeving, en nalaten wat de naleving daarvan kan bemoeilijken.
 4. Administratiekantoor van der Meeren zal slechts Persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden ten behoeve van de klant en of op grond van een schriftelijke opdracht daar­ toe van de Indien Administratiekantoor van der Meeren van mening is dat een dergelijke opdracht in strijd is met de toepasselijke privacywetgeving, zal zij Klant daarvan in kennis stellen.
 5. Andere verwerking dan bedoeld in dit artikel is toegestaan indien en voor zover een op Administratiekantoor van der Meeren van toepassing zijnde wettelijke bepaling haar tot verwerking verplicht, in welk geval Administratiekantoor van der Meeren de Klant voorafgaand aan de verwerking in kennis stelt van dat wettelijke voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang

 

3. Geheimhouding

 1. Administratiekantoor van der Meeren zal de Persoonsgegevens geheim houden en slechts aan derden ter beschikking stellen indien Klant daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend of wanneer een wettelijk voorschrift Administratiekantoor van der Meeren daartoe
 2. Administratiekantoor van der Meeren zorgt ervoor dat haar medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens zich jegens haar hebben verbonden of nog zullen verbinden om de in artikel 1 bedoelde vertrouwelijkheid in acht te nemen.

 

4. Beveiligingsmaatregelen

 1. Administratiekantoor van der Meeren zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken
 2. Administratiekantoor van der Meeren spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de Persoonsgegevens (“datalekken”) zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te
 3. In geval van een datalek, of een ernstig vermoeden van een datalek, zal Administratiekantoor van der Meeren de Klant zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan in kennis Daarbij zal zij de Klant, voor zover mogelijk en voor zover van toepassing, informeren over de aard van de in­ breuk, de aard van de betrokken Persoonsgegevens en de door Administratiekantoor van der Meeren getroffen maatregelen, alsmede aanbevelingen doen voor eventuele door de Klant te nemen maat­ regelen.
 4. In geval van een datalek zal Administratiekantoor van der Meeren voorts, op verzoek van de Klant en in aanvulling op de informatieverplichtingen van artikel 4.3, alle verdere medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verlangd, met inbegrip van het informeren van
 5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant zal Administratiekantoor van der Meeren geen Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken of op andere wijze naar een land buiten de Europese Economische Ruimte

 

5. Verwerking door derden

 1. Administratiekantoor van der Meeren is gerechtigd om gebruik te maken van andere verwerkers (“subverwerkers”) indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de klant deze Verwerkersovereenkoms Klant verleent met het accoord zijn met deze overeenkomst dat Administratiekantoor van der Meeren door haar geselecteerde subverwerkers inschakeld.
 2. Administratiekantoor van der Meeren zal de afspraken met subverwerkers over de bescherming van de Persoonsgegevens schriftelijk De subverwerker zal in dat kader jegens Administratiekantoor van der Meeren aan verplichtingen worden gebonden die gelijksoortig zijn aan de verplichtingen van Administratiekantoor van der Meeren tegenover de Klant.

 

6. Overige medewerking Administratiekantoor van der Meeren

 1. Administratiekantoor van der Meeren zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen om de Klant in staat te stellen om verzoeken zoals bedoeld in Afdeling 111 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die betrekking hebben op Persoonsgegevens, te
 2. Indien Administratiekantoor van der Meeren van een betrokkene een verzoek ontvangt als bedoeld in artikel 6.1 zal zij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. Administratiekantoor van der Meeren zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen om de Klant in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen betreffende gegevensbeschermings effectbeoordelingen en voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorts zal Administratiekantoor van der Meeren aan de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om naleving van de verplichtingen van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te
 4. Indien Administratiekantoor van der Meeren met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere daartoe bevoegde instantie een verzoek ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens zal zij daaraan haar medewerking verlenen voor zover zij daartoe wettelijk verplicht Zij zal de Klant voor zover mogelijk van een dergelijk ver­ zoek in kennis stellen, en eventuele instructies van de Klant zoveel mogelijk opvolgen.

 

7. Kosten

 1. Administratiekantoor van der Meeren heeft het recht kosten en werkzaamheden in verband met de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst tegen haar gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen, tenzij de bedoelde kost en of werkzaamheden uitsluitend het gevolg zijn van een toerekenbaar tekort schieten van Administratiekantoor van der Meeren.
 2. Alle kosten die gepaard gaan met het treffen van beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 4.1 worden geacht te zijn inbegrepen in de voor de uitvoering van de Verwerkers­ overeenkomst bedongen prijs. Indien de Klant aanvullende beveiligingsmaatregelen verlangt, kan Administratiekantoor van der Meeren daarvoor kosten in rekening

 

8. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege zodra Administratiekantoor van der Meeren niet langer als verwerker Persoonsgegevens verwer
 2. Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Administratiekantoor van der Meeren de Persoonsgegevens op eerste verzoek aan de Klant retourneren of Indien Administratiekantoor van der Meeren op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is de Persoonsgegevens zelf te bewaren, zal zij daarvoor, in overleg met Klant en tegen de dan geldende tarieven zorg dragen.
 3. Verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze Verwerkersovereenkomst

 

Klik hier voor de PDF versie; verwerkersovereenkomst Administratiekantoor van der Meeren